Տիգրան Պետրոսյանց (Տիգրան Հայազն)
Главная | Հոդվածներ | Регистрация | Вход
 
Воскресенье, 05.02.2023, 04:36
Приветствую Вас Гость | RSS
ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՅԱԶՆ

Հայտարարություն

Կայքը սահմանում է "Հայոց թագի արժանյաց" շքանշան

Կայքի քարտեզը
Գրքեր

Տիգրան Հայազնի "1000 հայազգի գեներալներ, ծովակալներ" գիրքը ձեռք բերելու համար զանգահարել

098260351, 055260351

Արժեքը' 4000 դրամ

Հարցում
Գնահատեք իմ կայքը
Всего ответов: 1529
Վիճակագրություն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Мои статьи

ՀՊՄՀ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴՈՒՄ Տ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑԻ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ

§Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ   ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëÇݦ

¼ºÎàôòàôØ

/ ÐäØÐ ·ÇïËáñÑñ¹Ç 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝվ³ñÇ 27-Ç ÝÇëïáõÙ/

 

Êաչատուր ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ Ýå³ëïáõÙ ¿ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ áõëáõÙݳϳÝ, Ïñó¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ:

¶ñ³¹³ñ³ÝÁ ³ß˳ï³Ýù ¿ ï³ÝáõÙ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ ³Ù»ÝûñÛ³ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýáñ µáõÑ³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñ, Ó»éݳñÏÝ»ñ, áõëáõÙݳٻÃá¹³Ï³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:

 ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ·ñù³ÛÇÝ ýáݹÁ 2010 Ã-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ Ï³½Ù»É ¿ 634.442  Ùdzíáñ, áñÇóª  áõëáõÙÝ³Ï³Ý 323971,  ·Çï³-ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý` 229568,  ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý` 68.874 ·Çñù, 5671 օրինակ այլ գրականություն:

гٳÉñí³Í Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ ïñí»É ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ §Üáñ ·ñù»ñ¦ óáõó³í³Ñ³Ý³Ïáí (áñï»Õ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ Ý»ñϳ۳óí»É ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 2500 Ýáñ ·Çñù) ¨ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ §mankavarzh.do.am¦ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûùáí:

2011 Ãí³Ï³ÝÇÝ ëï³óí»É ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 7000 (6358) Ùdzíáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÇó ·Ýí»É ¿ 1073 ûñÇݳÏÁª ÁݹѳÝáõñ 2180475 ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí: ¶Ýí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹³ë³·ñù»ñ »Ý, Ó»éݳñÏÝ»ñ, áõëáõÙݳٻÃá¹³Ï³Ý ÝÛáõûñ: ¶Ýí³Í ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ù»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ »Ý: êï³óí»É ¿ 5285 Ùdzíáñ ÝíÇñ³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ²Ûë ÃíÇó 646 ûñÇÝ³Ï ·Çï³ï»ë³Ï³Ý ³Ùë³·ñ»ñ ÝíÇñ»É ¿ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÁ: ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ÝíÇñ»É ¿ 2009-2010 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï³Í 73, ¾çÙdzÍÝÇ Ø³Ûñ ²ÃáéÁ 40 ûñÇÝ³Ï ·Çñù: ØÛáõë ·ñù»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý:  ¶ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Çñ»Ýó Ññ³ï³ñ³Ï³Í ·ñù»ñÝ »Ý ÝíÇñ»É ÐÐ ¶²² ÃÕóÏÇó ³Ý¹³Ù ²»ÉÇï³ ¸áÉáõ˳ÝÛ³ÝÁ, ¹áó»Ýï гÏáµ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÇ ÏáÙåÉ»Ïï ¿ ÝíÇñ»É ¹áó»Ýï ²ßáï ´³µ³Ë³ÝÛ³ÝÁ: гïϳå»ë ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëáëù åÇïÇ áõÕÕ»Ù §ê÷Ûáõéù¦ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ý êáõñ»Ý ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÇÝ, áñ ³ÝÓݳå»ë Çñ»Ý ÝíÇñí³Í 2728 ûñÇÝ³Ï Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ ê÷ÛáõéùáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÝíÇñ»ó ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ: ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ É³í µ³ñ»Ï³Ù ¿ ¹³ñÓ»É §îÇ·ñ³Ý ػͦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ïÝûñ»Ý ìñ»Å سñÏáëÛ³ÝÁ` Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ïå³·ñ³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ýáñ ·ñùÇó Ù»Ï ûñÇÝ³Ï Ñ³ïϳóÝ»Éáí ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ: ܳ ݳ¨ §2010 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ÝíÇñ»ó §²ñó³ËÇ ³ïÉ³ë¦ µ³ñÓñ³ñÅ»ù ·ÇñùÁ:

 ¶ñ³¹³ñ³ÝÁ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉáí ¨ ·Çï³ï»ë³Ï³Ý ³Ùë³·ñ»ñáí: 2010 Ã-ÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ëï³ó»É ¿ 16 ³ÝáõÝ Ã»ñà ¨ 78 ³ÝáõÝ ·Çï³ï»ë³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ 4897550 ¹ñ³Ù ÁݹѳÝáõñ ·áõÙ³ñáí: ´áÉáñ ϳñ¨áñ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ Ïëï³Ý³ ݳ¨ ³Ûë ï³ñÇ:

´³óÇ í»ñÁ Ãí³ñÏí³ÍÇó ·ñ³¹³ñ³ÝÁ (³Ýí׳ñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí) ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³Ùë³·ñ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µÛáõÉ»ï»ÝÝ»ñ ¿ Ó»éù µ»ñ»É ²ØÜ-Ç ¹»ëå³Ý³ïÝÇó, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¹»ëå³Ý³ïÝÇó, Ô³½³Ëëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ïÝÇó, زÎ-Ç ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÉ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

¶ñ³¹³ñ³ÝÇ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ÅÝáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý 651 ¹áÏïáñ³Ï³Ý ¨ ûÏݳÍáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñª Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ·Íáí:

 Ø³ëݳ·»ïÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý û·ïí»É ݳ¨ ï³ñµ»ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí 802 ë»ÕÙ³·ñ»ñÇó /ëñ³Ýù տարբեր գիտությունների գծով ոչ ՀՊՄՀ-ում պաշտպանված ատենախոսություններÇ ë»ÕÙ³·ñ»ñ  »Ý/:

 ØÇÝ㨠»ñ»Ï ·ñ³¹³ñ³ÝÝ áõÝ»ñ 24 ѳ۳ï³é ÑݳïÇå ·Çñù: ºñ»Ï ݳ˳ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ éáõë³Ï³Ý ·ñù»ñÁ ù³ñï³íáñ»ÉÇë ѳÛïݳµ»ñí»ó 1795 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Ù»Ï éáõë³ï³é ÑݳïÇå ·Çñù: ¶ñ³¹³ñ³ÝÝ áõÝÇ  ³í»ÉÇ ù³Ý 3000 ѳۻñ»Ý ¨ 1000 éáõë»ñ»Ý ѳ½í³·Ûáõï ·ñù»ñ, 769 ݳ˳ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ùë³·ñ»ñ: ø³ñ﻽ݻñÇ ¨ ³ïɳëÝ»ñÇ ÃÇíÁ 10.039 Ùdzíáñ ¿:  

¶ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ßÝáñÑÇí 2010 Ã-ÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ áõÝ»ó»É ¿ 17821 ÁÝûñóáÕ ¥³Ûë ÃíÇó Ùáï 1000-Á ³ÛÉ ´àôÐ-»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ »Ý, áñáÝù ÐäØÐ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ ëå³ë³ñÏíáõÙ »Ý) ¨ ³å³Ñáí»É ¿ 2.123.245 Ùdzíáñ ïå³·Çñ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ï³óù /ëå³ë³ñÏáõÙ/:

¶ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý §ÐäØÐ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ¦, §Ê³ã³ïáõñ ²µáí۳ݦ, §Üáñ ·ñù»ñ¦, §Ð³Ûáó ·ñ³ïåáõÃÛ³Ý 500-³ÙÛ³ÏÁ¦ Ùßï³Ï³Ý óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍí»É ¨ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 27-Çó ѳٳó³ÝóáõÙ, ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý áõÕÇÕ Ù»Ï ï³ñÇ, ·áñÍáõÙ ¿ mankavarzh.do.am ϳÛùÁ, áñÝ ³Ù»ÝûñÛ³ óñÙ³óáõÙÝ»ñáí Ù»Ï ï³ñáõ٠ѳñëï³ó»É áõ ¹³ñÓ»É ¿ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ³éûñÛ³ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Õ Ëáë³÷áÕ: γÛùáõÙ µ³óí³Í §¶ñ³å³Ñáó¦ µ³ÅÝáõÙ ï»Õ³¹ñí»É »Ý г۳ëï³ÝÇ ÙdzóÛ³É ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ßï»Ù³ñ³ÝÇ` §²É»ý¦-Ç Ùáõïù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ïñí³Í »Ý ¹³ñå³ëÝ»ñ ¹»åÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ ·ÇïáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ×ÛáõÕ»ñÝ Áݹ·ñÏáÕ ³í»ÉÇ ù³Ý 1,5 ÙÇÉÇáÝ ³Ýí׳ñ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³Ùë³·ñ»ñÝ áõ é»ëáõñëÝ»ñÁ: γÛùáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ é»ÏïáñÝ»ñÇ ÝϳñÝ»ñÝ áõ ѳٳéáï Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ѳٳÉë³ñ³ÝÇ »ñÏáõ Ù»¹³ÉÝ»ñÁ ¹ñ³Ýù ëï³ó³ÍÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñáí, ·ñ³¹³ñ³ÝÇ 24 ÑݳïÇå ·ñù»ñÇ ³é³çÇÝ ¿ç»ñÇ Éáõë³å³ï×»ÝÝ»ñÁ, §Þï»Ù³ñ³Ý¦ Ëáñ³·ñÇ ï³Ï 17 Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ·ñ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûëûñí³ ïíÛ³ÉÝ»ñáí ϳÛùáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ ³ß˳ñÑÇ 71 »ñÏñÇó 22822 ³Ûó»Éáõ /áñÇó 20 ѳ½³ñÁ` г۳ëï³ÝÇó/:

 êï»ÕÍí»É ¨ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇó ·áñÍáõÙ ¿ §¶ñùÇ Ã³Ý·³ñ³Ý¦ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ÐäØÐ ³Ýó³Í 88 ï³ñÇÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: سÛÇëÇ 9-Çó ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ óáõó³¹ñíáõÙ ¿ §ÐäØÐ-Ý ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ¦, §ÐäØÐ-Ý ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïáõÙ¦ »ñÏÏáÕÙ ß³ñÅ³Ï³Ý óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñ ¹ñí»É ¿ ݳ¨ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ:

¶ñ³¹³ñ³ÝÇ óáõó³ëñ³ÑÇ §òáõó³Ñ³Ý¹»ë³ÛÇݦ å³ïÇÝ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ÐäØÐ ·»Õ³ñí»ëïÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ, ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 8 ³Ýѳï³Ï³Ý ¨ ˳éÁ óáõó³Ñ³Ý¹»ë: Ðáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ï³ñ»ÉÇó³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í óáõó³í³Ñ³Ý³ÏáõÙ ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ µ³óí»É »Ý гÏáµ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇÝ, ²ßáï ²ç³ÙûÕÉÛ³ÝÇÝ, ȳíñ»ÝïÇ ØÇñ½áÛ³ÝÇÝ, êÇÉí³ ÊñÇÙÛ³ÝÇÝ, ØÑ»ñ γñ³å»ïÛ³ÝÇÝ, Ðñ³Ýï سèáëÛ³ÝÇÝ, ´»É³ ºë³ç³ÝÛ³ÝÇÝ, ¶ñÇ·áñ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇÝ, ¾¹áõ³ñ¹ ØÏñïãÛ³ÝÇÝ, ì³Éï»ñ ¸ÇÉáÛ³ÝÇÝ, êáõñ»Ý Øáõñ³¹Û³ÝÇÝ, ê»ñ·»Û ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇÝ, ì³ã» ä³ñïǽáõÝáõÝ, ê»ñá ʳݽ³¹Û³ÝÇÝ, ¼³í»Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇÝ, ØÏñïÇã س½Ù³ÝÛ³ÝÇÝ, ¶áõñ·»Ý ¾¹ÇÉÛ³ÝÇÝ, ÐÐ ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ, ²ñó³ËÇ 1500-³ÙÛ³ ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ, ÐÐ µ³Ý³ÏÇ ûñí³Ý, γݳÝó ïáÝÇÝ, ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³ÝÁ, ºñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñí³Ý ÝíÇñí³Í ¨ ³ÛÉ µÝáõÛÃÇ 40-Çó ³í»ÉÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ: î³ñí³ ÁÝóóùáõÙ å³ïñ³ëïí»É ¿ 45 Éáõë³Ýϳñ³ÛÇÝ åɳϳï:

²Ûë å³ÑÇÝ ëñ³ÑÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ë³ÛÇÝ å³ïÇÝ Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇ áõë³ÝáÕáõÑÇÝ»ñÇ ¹»Ïáñ³ïÇí ÏÇñ³é³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ·áñÍ»ñÁ, ÇëÏ §Ðáµ»É۳ݳϳݦ í³Ñ³Ý³ÏáõÙ` §Ð³Ûáó µ³Ý³ÏÁ 19 ï³ñ»Ï³Ý ¿¦ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ:

Գñ³¹³ñ³ÝÁ ѳٳ·áñͳÏó»É ¿ ³ÛÉ ´àôÐ-³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ, ·Çï³Ï³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ºñÏáõ ³Ý·³Ù ·ñ³¹³ñ³Ýáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ å»ï³Ï³Ý ´àôÐ-»ñÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: î³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ·ñ³¹³ñ³Ý »Ý ³Ûó»É»É àõÏñ³ÇݳÛÇ ³ñï³Ï³ñ· ¨ Édz½áñ ¹»ëå³Ý ²É»ùë³Ý¹ñ ´áÅÏáÝ, Æñ³ÝóÇ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïáݳï³ñÝ»ñ, г۳ëï³ÝÇ ³ñí»ëïÇ µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍÇãÝ»ñ, ÐÐ ¼àô ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñ, ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³ñÛáõñ³íáñ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñ, §ê÷Ûáõéù¦ Ï»ÝïñáÝáõÙ í»ñ³å³ïñ³ëïíáÕ áõëáõóÇãÝ»ñ, ³é³çÇÝ Ïáõñë»óÇÝ»ñ, Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý ËÙµ»ñ, ¹åñáóÇ ³é³ÝÓÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý ËÙµ»ñ: ´áÉáñÇ, ³Ý·³Ù ³ÝѳïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ѳݷ³Ù³Ý³ÉÇó Ý»ñϳ۳óí»É ¿ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ:    

         1972 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ ëï³ó»É ¿ ·Çï³Ï³Ý ϳéáõÛóÇ Ï³ñ·³íÇ׳Ï: ê³Ï³ÛÝ µ³éÇ Ñ³Ý·ÇÝ áñ¨¿ ³ß˳ï³Ýù ãÇ Çñ³Ï³Ý³óñ»É: ²Ûë µ³óÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ Ññ³ï³ñ³Ï»ó §ÐÇß³ñÅ³Ý ï³ñ»Ãí»ñ 2010¦ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñùáõÛÏÁ: ²Û¹ ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÝ ³Ûë ï³ñÇ Ñ³çáñ¹»ó §ÐÇß³ñÅ³Ý ï³ñ»Ãí»ñ 2011¦ ï»Õ»Ï³ïáõÝ: ºí ûñ»ñ ³é³ç ïå³·ñí»ó ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ å³ÑíáÕ 651 ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñ»ù Ù³ÙáõÉ Í³í³Éáí Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏÁ: ²ñ¹»Ý å³ïñ³ëï ¿ ¨ ÏÑñ³ï³ñ³ÏíÇ ·»Õ³ñí»ëïÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ »ñ³ß˳íáñáõÃÛáõÝÝ ëï³ó³Í §ÜϳñÇ㠲ɻù γñ³å»ïÛ³ÝÇ í»ñ³¹³ñÓÁ¦ ·Çñù-³ÉµáÙÁ: îå³·ñáõÃÛ³Ý ¿ å³ïñ³ëïíáõ٠ѳٳÉë³ñ³ÝÇ §Ø³Ýϳí³ñŦ ³Ùë³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÁ¦ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏÁ: ²Ýó³Í ï³ñí³ Ù³ÛÇëÇó, ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ é»Ïïáñ å³ñáÝ ÔáõϳëÛ³ÝÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ,  ѳٳÉë³ñ³ÝÇ 90-³ÙÛ³ÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ §²í³ñï»É »Ý ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÐäØÐ-ݦ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ: Øáõïù³·ñí³Í ¿ 372 ¿ç ÝÛáõÃ: ØÇÝ㨠ë»åï»Ùµ»ñ ·ñùÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ å³ïñ³ëï ÏÉÇÝÇ: 

                î³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ 20-Çó ³í»ÉÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñ áõ Ñá¹í³ÍÝ»ñ »Ý ïå³·ñ»É §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ, §Ð³Û³ëï³Ý¦, §²í³Ý·³ñ¹¦, §Ø³Ýϳí³ñŦ ûñûñÁ: 10-Çó ³í»ÉÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñ »Ý å³ïñ³ëï»É §ºñ¨³Ý¦ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, г۳ëï³ÝÇ é³¹ÇáÝ, §²ñÙ»Ýåñ»ë¦ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ:

                ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇÝ ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» ãÉÇÝ»ÇÝ Ë³Ý·³ñáÕ áñáß ·áñÍáÝÝ»ñ: äÇïÇ ÷³ëï»Ù, áñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ Çñ ³Ûëûñí³ íÇ׳Ïáí ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ Ëñ×ÇÃ-ÁÝûñó³ñ³Ý ¿ ÑÇß»óÝáõÙ:

                ÆÝãå»ë ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Ñ³ñÙ³ñ»óí³Í ß»ÝùÝ ¿` 1920-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ, ³Û¹å»ë ¿É ·áõÛùÝ ¿ ÑÇÝ áõ ³Ýµ³ñ»ï»ë, ³Û¹å»ë ¿É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿:  

ÐäØÐ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÁ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ:

гñóÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ÏÉáõÍíÇ µ³½Ù³Ñ³ñÏ ß»ÝùÇ Ïó³Ï³éáõÛó Ýáñ ÁÝûñó³ëñ³ÑÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙáí, ÇÝãÁ ï»ÕÇ Ïáõݻݳ ³åñÇÉÇ ëϽµÝ»ñÇÝ: ´³Ûó 15 ѳ½³ñÇó ³í»ÉÇ áõë³ÝáÕ áõÝ»óáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Û¹åÇëÇ ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ ÁÝûñó³ëñ³ÑÝ»ñ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï, ÇëÏ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 5 ϳ٠6-ñ¹ ·ñù³ýáÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ ųٳݳϳÏÇó, û¹³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáí ·ñ³å³Ñáó ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï: ºÃ» ³Ûë ¨ ÑÇÝ ß»Ýù»ñáõÙ ³Ûëûñ Ù»Ï³Ï³Ý ÁÝûñó³ëñ³ÑÝ»ñ ϳÝ, ³å³ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ·»Õ³ñí»ëïÇ, ûï³ñ É»½íÇ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ »ñ»ù ß»Ýù»ñÁ ÁÝûñó³ëñ³Ñ ÁݹѳÝñ³å»ë ãáõÝ»Ý:

ÐÇÝ ß»ÝùÇ ·ñ³å³ÑáóÁ, áñï»Õ 400 ѳ½³ñÇó ³í»ÉÇ ·Çñù ¿ å³ÑíáõÙ, ·ïÝíáõÙ ¿ ÑÇÝ ß»ÝùÇ ÝÏáõÕ³ÛÇÝ Ñ³ñÏáõÙ ÙÇ Ù³ëáí áõÕÕ³ÏÇ ÑáÕ» ѳï³ÏÇ íñ³: гïϳå»ë ³Ûëï»Õ 1990-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÇÝ ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ˳÷³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù çñÇ Í³í³É³ÛÇÝ ³ñï³Ñáëù ¿ »Õ»É ¨ ·ñ³¹³ñ³ÏÇ ³é³çÇÝ ß³ñùÇ ·ñù»ñÁ ·ñ»Ã» ³ÙµáÕçáíÇÝ çñ³Í³ÍÏ »Ý »Õ»É: àõ ³Û¹ íÇ׳Ïáí ÙݳÉáí ¹³ñ³ÏÇ íñ³` µáñµáëÝ»É, ëÝϳÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñ»É ¨ Ýå³ëï»É »Ý ݳ¨ í»ñÇÝ ß³ñù»ñÇ ·ñù»ñÇ ÷ã³óÙ³ÝÁ:

1961 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ÙµáÕç ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, 1992 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ñ¹»Ý ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ §ÎáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõݦ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ·ñù»ñÇ ½ïáõÙ ¿ ϳï³ñí»É: ´³Ûó Ù»ñ ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ ³Û¹ ·ñù»ñÝ ÇÝãå»ë »Õ»É, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÙµáÕç ù³Ý³Ïáí Ùݳó»É »Ý: ò³í³ÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ ·ñù»ñÁ ϳÝ, ³éϳ »Ý, ë³Ï³ÛÝ ·áõÛù³Ù³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ áõ ·ñ³óáõó³ÏáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý: гëϳݳÉÇ ¿, áñ ·ñù»ñÁ ³ñÅ»ù »Ý ¨ ¹ñ³Ýù ·ñ³å³ÑáóÇó ѳݻÉáõ ÇÙ ³é³ç³ñÏÁ í³ï ¿ ÁݹáõÝíáõÙ, µ³Ûó êï³ÉÇÝÇ µ³½áõ٠ѳïáñÝ»ñÇ, ·Çï³Ï³Ý ³Ã»Ç½ÙÇ áõ ÏáÙáõÝǽÙÇ ·ñù»ñÇ  áñ¨¿ ߳ѳéáõ ãϳ:

¶ñ³¹³ñ³ÝÇó 52 ϳµÇÝ»ïÝ»ñÇ áõ ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ ïñí»É ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 50 ѳ½³ñ ûñÇÝ³Ï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: î³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ջϳí³ñÝ»ñ »Ý ÷áËí»É, å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñ »Ý ÷áËí»É, ³ÙµÇáÝÝ»ñ »Ý ÷³Ïí»É, Ùdzíáñí»É, µ³Å³Ýí»É, í»ñ³µ³óí»É: ÆëÏ ·ñù»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ Ùáé³óí»É ¿: Ø»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ, ë³Ñٳݳ÷³Ï ³ß˳ï³Ï³½Ùáí, ÝáõÛÝûñí³ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ßáõñç »ñÏáõ ï³ëÝÛ³Ï ³ÙµÇáÝÝ»ñáõÙ ëïáõ·»É »Ýù ·ñù»ñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý íÇ׳ÏÁ: ¼»ÏáõóáõÙ »Ù, áñ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý íÇ׳ÏÁ í³ï ¿: úñÇݳÏÝ»ñ µ»ñ»Ù. ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇÝ ïñí»É ¿ 1700 ûñÇÝ³Ï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: êñ³ÝÇó 700-Á ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ í»ñ³¹³ñÓí»É ¿, ï»ÕáõÙ ³éϳ ¿ 211 ûñÇݳÏ: ØݳóÛ³ÉÁ` ãϳ: ø³Õ³ù³ïÝïáëáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇÝ ïñí³Í 450 ûñÇÝ³Ï ·ñù»ñÇó áñ¨¿ ·Çñù ãÇ å³Ñå³Ýí»É: 2002-2003 ÃÃ-ÇÝ ïñí³Í èáõµ»Ý ä»ïñáëÛ³ÝÇ §ø³Õ³ù³·ÇïáõÃÛáõݦ ·ñùÇ 15 ûñÇݳÏÇó 10-Á ãϳ: ØÇÝã¹»é ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ Ùݳó³Í Ù»Ï ûñÇݳÏáí ³Ûëûñ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ ϳï³ñíáõÙ: Ø»Ï ¹»åùáõÙ ýǽÇáÉá·Ç³ÛÇ ³ÙµÇáÝÁ å³Ï³ëáÕ 303 ·Çñù ѳٳñÅ»ù Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·ñù»ñáí í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ »Ù ѳÛïÝáõÙ ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý êí»ïɳݳ Ðáí³ÏÇÙÛ³ÝÇÝ:

1975 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í ³é 2009 Ãí³Ï³ÝÁ ٳѳó³Í ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ, ³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ïí³Í ¨ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó ·Ý³ó³Í ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ´àôÐ-Ý ³í³ñï³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ù³ñï»ñáõÙ ³éϳ ¿ ÑÇÝ· ѳ½³ñÇó ³í»ÉÇ ·Çñù: ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ßíáõÙ »Õ³Í ³í»ÉÇ ù³Ý 300  ·Çñù ѳñ³½³ïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí í»ñ³Ï³Ý·Ý»É »Ù, ÙÛáõëÝ»ñÇ ËݹÇñÁ ³ÝÑݳñÇÝ ¿ ÉáõÍ»É:

ì»ñÁ Ãí³ñϳÍë ¹»åù»ñÇ` ÑÇí³Ý¹ ·ñù»ñÇ, ·³Õ³÷³ñ³å»ë Ñݳó³Í ·ñù»ñÇ, ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ å³Ï³ëáÕ ·ñù»ñÇ, ٳѳó³ÍÝ»ñÇ ¨ ³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ïí³ÍÝ»ñÇ Ùáï Ùݳó³Í ·ñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ù ëï»ÕÍ»É Ñ³ÝÓݳÅáÕáí, áõëáõÙݳëÇñ»É íÇ׳ÏÁ ¨ µ³ó³Ï³ÛáÕ ·ñù»ñÁ ¹áõñë ·ñ»É ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ñ³ßí»ÏßéÇó: ÆëÏ ¹»Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ í³ñÇãÝ»ñÇÝ, ϳµÇÝ»ïÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏ»É ·ñù»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ ë³ÑÙ³Ý»É ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ:

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏáõÙ »Ù, áñ ÐäØÐ ·ÇïËáñÑñ¹Ç, ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ, ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ »ñ³ß˳íáñáõÃÛ³Ùµ ïå³·ñí³Í ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ³Ýí׳ñ 2-³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ñ³ÝÓÝ»Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ:

²Ûëûñ ³ß˳ñÑáõÙ 21-ñ¹ ¹³ñÝ ¿, ï»ËÝÇϳÛÇ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, ѳٳó³ÝóÇ áõ ·»ñųٳݳϳÏÇó Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ¹³ñÁ: ²ß˳ñÑÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñáí ³ñ¹»Ý ѳٳó³Ýó³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ: ¸ñ³ ï³ññ»ñÇó Ù»ÏÁ` §²É»ýÁ¦ г۳ëï³ÝÇ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÇ Ù³ë ¿ ³ñ¹»Ý: ê³Ï³ÛÝ 2001 Ãí³Ï³ÝÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í µ³Å³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïñí»É ¿ ³Û¹ ѳٳϳñ·Ç 14 ÉÇó»Ý½Ç³ ¨ ¹ñ³ÝÇó, ó³íáù, Ù»ñ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ¹áõñë ¿ Ùݳó»É: §²É»ýÁ¦ ßï»Ù³ñ³Ý ã¿, µ³Ûó ϳñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³éϳ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ¹ñ³ ·ïÝí»Éáõ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ, ù³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: §²É»ýǦ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÃÛ³Ý, ¹ñ³ ¹ñëÇó ϳé³í³ñí»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇ å³ï׳éáí ¨ ë»÷³Ï³Ý é»ëáõñë ëï»ÕÍ»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí г۳ëï³ÝÇ í³ñã³å»ï ¨ Ù»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñ³Ï³Ýáí Ø»ñ·»ÉÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ÙÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù, ³Ï³¹»ÙÇÏáë ²ñÙ³Ý øáõãáõÏÛ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ å³ïñ³ëï»É ¿ §¾É»ÏïñáݳÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý¦ ϳñ×` §¾É·ñ³¹¦ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ §²É»ýǦ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºë áñå»ë ߳ѳéáõ »ñÏáõ ³Ý·³Ù Ù³ëݳÏó»É »Ù Íñ³·ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, »Õ»É »Ù ï»ÕáõÙ ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ï»ë»É Íñ³·ñÇ ³ß˳ï³ÝùÁ ¨ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ù ³Û¹ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙáí ÉáõÍ»É Ù»ñ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ·ñù³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ¨ Ñ»é³ëå³ë³ñÏÙ³Ý ËݹÇñÁ:

                ºí í»ñçáõÙ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ` Üáñ ϳÝáݳϳñ·Ç Ù³ëÇÝ: ÆѳñÏ», 2003 Ãí³Ï³ÝÇÝ ëï»ÕÍí³Í ϳÝáݳϳñ·Á Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»é»É ³ß˳ï³ÝùÁ ÝáñÙ³É Ï³½Ù³Ï»ñå»É: Üáñ ϳÝáݳϳñ·Ç Ý»ñϳ۳óáõÙÁ µËáõÙ ¿ ³Ûëûñí³ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó ݳ¨ ÇÙ, áñå»ë ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ Ù³ëݳ·»ïÇ ¨ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ ÷áñÓ áõÝ»óáÕÇ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó: ä³ñáÝ ØÇñ½³Ë³ÝÛ³ÝÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ѳñóÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ ѳÝÓݳñ³ñí»É ¿ å³ñáÝ Ü³¹ÇñÛ³ÝÇÝ: ì»ñçÇÝë ϳÝáݳϳñ·Ç ݳ˳·ÇÍÁ áõÕ³ñÏ»É ¿ ϳñÍÇùÝ»ñÇ: êï³óí³Í ϳñÍÇùÝ»ñÁ å³ñáÝ Ü³¹ÇñÛ³ÝÇ Ñ»ï í»ñÉáõÍí»É »Ý: è³óիáÝ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ ÏÙïÝ»Ý Ï³Ýáݳϳñ·Ç Ù»ç ¨ ³é³çÇϳÛáõÙ µ³ñ»É³íí³Í ϳÝáݳϳñ·Á ÏÝ»ñϳ۳óíÇ é»Ïïáñ³ïÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ:

                Ø»Ï ³Ý·³Ù ¨ë ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ »Ù ѳÛïÝáõÙ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñóÁ ·ÇïËáñÑñ¹Ç ûñ³Ï³ñ· ÙïóÝ»Éáõ ѳٳñ ¨ ѳí³ëïdzóÝáõÙ »Ù, áñ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ËݹÇñÝ»ñÁ ÏáÉ»ÏïÇíÁ Ïϳï³ñÇ:

 

                ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ:

îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³Ýó

ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý

Категория: Мои статьи | Добавил: tigranhayazn (24.02.2012)
Просмотров: 976 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/49
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Մուտք
Տեսանյութեր
Ֆեյսբուկ
Այցելություն

Copyright MyCorp © 2023Сделать бесплатный сайт с uCoz