Տիգրան Պետրոսյանց (Տիգրան Հայազն)
Главная | Նորություններ | Регистрация | Вход
 
Среда, 08.02.2023, 12:54
Приветствую Вас Гость | RSS
ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՅԱԶՆ

Հայտարարություն

Կայքը սահմանում է "Հայոց թագի արժանյաց" շքանշան

Կայքի քարտեզը
Գրքեր

Տիգրան Հայազնի "1000 հայազգի գեներալներ, ծովակալներ" գիրքը ձեռք բերելու համար զանգահարել

098260351, 055260351

Արժեքը' 4000 դրամ

Հարցում
Գնահատեք իմ կայքը
Всего ответов: 1529
Վիճակագրություն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2011 » Июль » 18 » ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ
01:55
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ

زÚÆêڲܠ   вÔ²ܲÎܺð

15.05.2011 թ.

г۠ ÅáÕáíñ¹Ç  ѳٳñ  سÛÇëÝ  ³é³ÝÓݳѳïáõÏ  ³ÙÇë  ¿:  ²ÛÝå»ë  ¿  ëï³óí»É,  áñ  Ù³ÛÇëÇÝ  ѳÛÁ  ѳñë³ÝÇù  ãÇ  ³ÝáõÙ,  µ³Ûó  Ñ»Ýó  ³Û¹  ³ÙëÇÝ  ѳÕóݳÏÝ»ñ  ¿  ïáÝáõÙ  å³ï»ñ³½ÙáõÙ:  úñÇݳÏÝ»ñÁ  µ³½áõÙ  »Ý,  µ³Ûó  ³é³ÝÓݳóÝ»Ýù  ÑÇÙݳϳÝÝ»ñÁ.  ²í³ñ³Ûñ,  ê³ñ¹³ñ³å³ï-²å³ñ³Ý-ì³Ý³Óáñ,  ´»éÉÇÝ,  ÞáõßÇ:

ÀݹáõÝí³Í  ¿,  áñ  451 Ãí³Ï³ÝÇ  Ù³ÛÇëÇ  26-ÇÝ  ѳۻñÁ  ²í³ñ³ÛñÇ  ¹³ßïáõÙ  µ³ñá۳ϳݠ ѳÕóݳϠ »Ý  Ýí³×»É: ÆëÏ  1918 Ãí³Ï³ÝÇ  Ù³ÛÇëÇ  22-29-Á  鳽ٳ׳ϳïÇ  í»ñ³Íí³Í  г۳ëï³ÝáõÙ  Çñ³Ï³Ý  ѳÕóݳÏÝ»ñ  »Ý  Ó»éù  µ»ñí»É  ê³ñ¹³ñ³å³ïáõÙ  áõ  ²å³ñ³ÝáõÙ  ¨  ÙÇ  ùÇã  ¿É  µ³ñá۳ϳݪ  ì³Ý³ÓáñÇ  ׳ϳïáõÙ:  ²ñÅ»ù³ÛÇÝ  ³Ûë  ß³ñùáõÙ  µ³ó³ñӳϠ ¿  1941-1945 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ  ºíñáå³ÛáõÙ  ÙÕí³Í  ¨  Ù³ÛÇëÇ  9-ÇÝ  ´»éÉÇÝáõÙ  ³í³ñïí³Í   ºñÏñáñ¹ ³ß˳ñѳٳñïÇ  гÛϳϳݠ Ù³ëÁ:  ºí,  ÇѳñÏ»,  ѳÛáõÃ۳ݠ ѳÕóݳÏÝ»ñÇ  ѳÕóݳÏÁª  1992 Ãí³Ï³ÝÇ   Ù³ÛÇëÇ  8-ÇÝ  ³½³ï³·ñí³Í  ÞáõßÇ  ù³Õ³ùÁ:

Âí³ñÏí³Í  ѳÕóݳÏÝ»ñÇó  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ  ß³ñù³ÛÇÝ  ϳ٠ ³Û¹ñá廳ϳݠ ËݹÇñ  ãÇ  ÉáõÍ»É,  ³ÛÉ  г۳ëï³ÝÇ  ³Û¹  å³ÑÇ  ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»Éáõ  å³ñ³·³Ý  ¿  áõÝ»ó»É  ³ãùÇ  ³é³ç  áõ  ¹ñ³Ýáí  í»ñ³Íí»É  ¿  ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³ÝÇ,  ѳٳѳÛϳϳÝÇ: 

ä³ñëÇÏÝ»ñÁ  å³ñï³¹ñáõÙ  ¿ÇÝ  Ïñáݳ÷áËáõÃÛáõÝ,  ÇÝãáõ  ã¿  ݳ¨ª  ³½·³÷áËáõÃÛáõÝ,  ¨  ¹ñ³Ý  ѳϳ¹ñí»ó  ѳí³ïùÇ  ѳÕóϳݠ ²í³ñ³ÛñÁ: 

Þáõñç  í»ó¹³ñÛ³  å»ï³Ï³Ý³½ñÏáõÃÛáõÝÇó,  1915  Ãí³Ï³ÝÇ  ºÕ»éÝÇó  ÏáñͳÝÙ³Ý-³Ý·áÛáõÃ۳ݠ »½ñÇÝ  ѳë³Í  ѳÛáõÃ۳ݠ ³ñ¨»É۳ݠ ÙÇ  ÷áùñÇÏ  ÏÕ½Û³ÏÇÝ,  áñ  ÑÇÙݳϳÝáõÙ  ºñ¨³ÝÝ  ¿ñ  áõ  ßñç³Ï³ÛùÁ,  ѳ۠ ³½·Ç  å³ïٳϳݠ ÃßݳÙÇ  Âáõñùdzݠ 1918  Ãí³Ï³ÝÇ  Ù³ÛÇëÇÝ  å³ñï³¹ñ»ó  »é³×³Ï³ï  å³ï»ñ³½Ù:  ÎéÇí  ¿ñ  ·ÝáõÙ  ê³ñ¹³ñ³å³ïáõÙ,  ²å³ñ³ÝáõÙ,  ì³Ý³ÓáñáõÙ:  ̳Ýñ,  ³ñÛáõݳù³Ù  Ù³ñï»ñÇ  ³ñ¹ÛáõÝùáí  Ñ³çáÕí»ó  áã  ÙdzÛÝ  ѳÕûÉ,  áñáí ³å³Ñáíí»ó  ѳÛáõÃ۳ݠ ·áÛáõÃÛáõÝÁ,  ³Ûɨ  ³Û¹  ѳÕóݳÏÝ»ñáí  ¹ñí»ó  г۳ëï³ÝÇ  ²é³çÇÝ  гÝñ³å»ïáõÃ۳ݠ ÑÇÙݳù³ñÁ  ¨  85 ï³ñÇ  ³é³çª  1918 Ãí³Ï³ÝÇ  Ù³ÛÇëÇ  28-ÇÝ  г۳ëï³ÝÁ  Ñéã³Ïí»ó  ³Ýϳˠ å»ïáõÃÛáõÝ: 

1941-1945 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ  г۳ëï³ÝÁ  Ñ»éáõ  ¿ñ  ºíñáå³ÛáõÙ  ͳí³Éí³Í  å³ï»ñ³½ÙÇ  óï»ñ³µ»ÙÇó,  µ³Ûó  ºñÏñáñ¹ ³ß˳ñѳٳñïÇÝ ÏéíáÕ ÏáÕÙ»ñÇ µ³Ý³ÏÝ»ñáõÙ  Ù³ëݳÏó»ó  ³í»ÉÇ  ù³Ý  Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ  ѳÛáñ¹Ç,  áñáÝó  Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ  ÁÝϳݠ ѳÕóݳÏÇ  ׳ݳå³ñÑÇݪ   ³å³Ñáí»Éáí  Ñ³ÛáõÃ۳ݠ ·áÛáõÃ۳ݠ Çñ³íáõÝùÁ:

1988-1990 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ  ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý  ѽáñ  ß³ñÅٳݠ   ïñ³­Ù³µ³Ý³Ï³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÁ  г۳ëï³ÝÇ  ºñÏñáñ¹  гÝñ³å»ïáõÃ۳ݠ Ñéã³ÏáõÙÝ  ¿ñ,  áñáí  Ñ³ÛáõÃ۳ݠ ѳٳñ  å»ï³Ï³Ý  ³½·  ÉÇÝ»Éáõ  ·áõó»  ÙÇ  í»ñçÇÝ  Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ    ÁÝÓ»éí»ó:  ê³Ï³ÛÝ  ³ÝϳËáõÃ۳ݠ ³Ûë  Ýáñ   Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ  ¿É  ãïñí»ó  áñå»ë  ٳݳݳ:  ÎñÏÇÝ  ·ÉáõË  µ³ñÓñ³óñ»ó  å³ïٳϳݠ ÃßݳÙÇÝ  ¨  ²¹ñµ»ç³ÝÁ  ɳÛݳٳëßï³µ  å³ï»ñ³½Ù  ͳí³É»ó  ²ñó³ËáõÙ  áõ  г۳ëï³ÝÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ  ·ñ»Ã»  ³ÙµáÕç  »ñϳÛÝùáí:  ÆÝãå»ë¨  ó³Ýϳó³Í  å³ï»ñ³½ÙáõÙ  ³Ûëï»Õ  ¨ë  ³ñӳݳ·ñí»ó  ³é³Ýóù³ÛÇÝ  ٻϠ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ,  áñÇ  ·áÛáõÃÛ³Ùµ  ³ÛÝáõѻ蘒 ³Û¹  å³ï»ñ³½ÙÁ  µ³Å³Ýí»ó  ÙÇÝã  ³Û¹  ¨  Ñ»ï  ³Û¹  ÷áõÉ»ñÇ:    1992 Ãí³Ï³ÝÇ  Ù³ÛÇëÇ  8-ÇÝ  ѳÛϳϳݠ ½ÇÝí³Í  áõÅ»ñÁ  ëÏë»óÇÝ  ¨  ÝáõÛÝ  ûñí³  ÁÝóóùáõÙ  ßáõñç  70-³ÙÛ³  ·»ñáõÃÛáõÝÇó  ³½³ï³·ñ»óÇÝ  ÞáõßÇ  ³Ý³éÇÏ  µ»ñ¹³ù³Õ³ùÁ:  Ø³ÛÇëÇ  8-Ç  å³ïٳϳݠ ѳÕóݳÏÇÝ  ѳçáñ¹»óÇÝ  Ýáñ  ѳÕóݳÏÝ»ñ,  áñáÝó  ßÝáñÑÇí  ²ñó³ËÝ  ³ÙµáÕçáíÇÝ  ³½³ï³·ñí»ó  ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý  ·»ñÇß˳ÝáõÃÛáõÝÇó,  Ñéã³Ïí»ó  áñå»ë  »ñÏñáñ¹  ѳÛϳϳݠ å»ïáõÃÛáõÝ,  ¨  Ãßݳٳϳݠ Ïñ³Ï³Ï»ï»ñÇ  áãÝã³óٳٵ  ³å³Ñáíí»ó  ²ñó³ËÇ  ï³ñ³Íù³ÛÇÝ  ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ  ëå³éݳóáÕ   ó³Ýϳó³Í  ³ÝÙÇç³Ï³Ý  íï³Ý·:

гÛñ»ÝÇùÇÝ  ëå³éݳóáÕ  íï³Ý·Ç  å³ÑÇÝ  ѳ۠ ³½·Á  ѳݹ»ë  µ»ñ»Éáí  Çñ  ·»Ý³ÛÇÝ  ¹ÇÙ³¹ñáճϳݠ »½³ÏÇ  ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÁ  ϳݷݻɠ ¿  ׳ϳﳷñÇÝ  ѳݹÇٳݠ ¨  Çñ  ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»Éáõ  ËݹÇñÁ  Éáõͻɠ ¿  Ñû·áõï  ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý:  гÛáó  å³ïÙáõÃ۳ݠ سÛÇë۳ݠ ѳÕóݳÏÝ»ñÇó  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ  ¹ñ³  ³å³óáõÛóÝ  ¿  ¨  Ó»éù  ¿  µ»ñí»É  å³ñï³¹ñí³Í  å³ï»ñ³½ÙÇÝ  µ³ó³éÇÏ  ÙdzëÝáõÃÛ³Ùµ,  ÝíÇñáõÙáí,  Ñ»ñáëáõÃÛ³Ùµ  Ù³ëݳÏó»Éáõ,  ³Û¹  å³ï»ñ³½ÙÇÝ  Çñ  É³í³·áõÛÝ  áñ¹ÇÝ»ñÇ  ³ñÛáõÝÁ  ï³Éáõ  ·Ýáí: 

ܳËáñ¹  ѳÕóݳÏÝ»ñÇ  Ñ»ñáë³Ï³ÝáõÃ۳ݠ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ  å³ïÙÇãÝ»ñÇ  áõ  ųٳݳϳ·Çñ-å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ  ·ñù»ñÝ  »Ý:  ÞáõßÇÝ  ·ñ³íáÕÝ»ñÁ,  ²ñó³Ë۳ݠ å³ï»ñ³½ÙáõÙ  ѳÕÃáÕÝ»ñÁ  Ù»ñ  ÏáÕùÇÝ  »Ý:  ²Ûá,  ²ÝϳËáõÃ۳ݠ áõ  гÕóݳÏÇ  ѳٳñ  óÝÏ  ·ÇÝ  ¿  í׳ñíáõÙ  ¨  ³Û¹  ·ÇÝÁ  ºé³µÉáõñÝ  ¿  áõ  г۳ëï³ÝÇ  µáÉáñ  µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ  ºé³µÉáõñÝ»ñÝ  »Ý:

²åñáÕÝ»ñÇë  Ù»Í³·áõÛÝ  å³ñïùÝ  ¿  ѳí»ñÅáñ»Ý  ÑÇ߻ɠ Ù»ñ  å³ïÙáõÃ۳ݠ ѳÕóݳÏÝ»ñÁ  ³ñÛáõÝáí,  ÏÛ³Ýùáí,  ³ß˳ï³Ýùáí  ³å³Ñáí³Í  Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ:

гí»ñÅ  ÷³éù  ѳÕóݳÏÇ  ѳٳñ  ݳѳï³Ïí³Í  ³ÝٳѠ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ:

 

 îÇ·ñ³Ý   äºîðàêÚ²Üò

mankavarzh.do.am


Просмотров: 697 | Добавил: tigranhayazn | Рейтинг: 5.0/95
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Մուտք
Օրացուց
«  Июль 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Տեսանյութեր
Ֆեյսբուկ
Այցելություն
Արխիվ

Copyright MyCorp © 2023Сделать бесплатный сайт с uCoz