Տիգրան Պետրոսյանց (Տիգրան Հայազն)
Главная | Նորություններ | Регистрация | Вход
 
Воскресенье, 05.02.2023, 04:41
Приветствую Вас Гость | RSS
ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՅԱԶՆ

Հայտարարություն

Կայքը սահմանում է "Հայոց թագի արժանյաց" շքանշան

Կայքի քարտեզը
Գրքեր

Տիգրան Հայազնի "1000 հայազգի գեներալներ, ծովակալներ" գիրքը ձեռք բերելու համար զանգահարել

098260351, 055260351

Արժեքը' 4000 դրամ

Հարցում
Գնահատեք իմ կայքը
Всего ответов: 1529
Վիճակագրություն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2012 » Февраль » 2 » ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
02:16
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ʲâ²îàôð ²´àìÚ²ÜÆ ²Üì²Ü ÐäØÐ ¶Æî²Î²Ü ¶ð²¸²ð²ÜÆ

вÞìºîìàôÂÚàôÜԸ

2011 Âì²Î²ÜÆÜ Î²î²ð²Ì ²Þʲî²ÜøܺðÆ ՄԱՍԻՆ

         Êաչատուր ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ÐäØРϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ ¿ ¨ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÐäØÐ áõëáõÙݳϳÝ, Ïñó¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: гßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ` 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñ-դեկտ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ³ß˳ï³Ýù ¿ ï³ñ»É ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ ³Ù»ÝûñÛ³ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýáñ µáõÑ³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñ, Ó»éݳñÏÝ»ñ ¨ áõëáõÙݳٻÃá¹³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:

  ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ·ñù³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Ñ³Ù³ÉñáõÙÁ ϳï³ñí»É ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ·ñù³ÛÇÝ ýáݹÁ ³é 2011 Ã-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Á ϳ½Ù»É ¿ 597120  ûñÇݳÏ, áñÇóª  áõëáõÙÝ³Ï³Ý 303920,  ·Çï³-ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý` 218255,  ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý` 69.274 ·Çñù, 5671 օրինակ այլ գրականություն: гٳÉñí³Í Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ ïñí»É ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ §Üáñ ·ñù»ñ¦ óáõó³í³Ñ³Ý³Ïáí ¨ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ mankavarzh.do.am ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûùáí, ÐäØÐ §Ø³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¦ å³ßïáݳûñÃáí: гßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ëï³óí»É ¿ 4417 Ùdzíáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÇó ·Ýí»É ¿ 935 ÙdzíáñÁª ÁݹѳÝáõñ 2.696.900 ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí: ¶Ýí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ýáñ ¹³ë³·ñù»ñ »Ý, Ó»éݳñÏÝ»ñ, áõëáõÙݳٻÃá¹³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ¶Ýí³Í ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ¨ ѳٳѻÕÇݳÏÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ù»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ »Ý: гßí»ïáõ ï³ñáõÙ ëï³óí»É ¿ 3472 Ùdzíáñ ÝíÇñ³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ²Ûë ÃíÇó 1032 ûñÇÝ³Ï ·Çï³ï»ë³Ï³Ý ³Ùë³·ñ»ñ ÝíÇñ»É ¿ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÁ: ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ÝíÇñ»É ¿ 2010-2011 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï³Í 65, ¾çÙdzÍÝÇ Ø³Ûñ ²ÃáéÁ 42 ûñÇÝ³Ï ·Çñù: ØÛáõë ·ñù»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý:  ¶ñ³¹³ñ³ÝÇÝ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ϳï³ñ»É ¹áó»Ýï ²½³ï гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÁ, ¹áÏïáñÝ»ñ ²»ÉÇï³ ¸áÉáõ˳ÝÛ³ÝÁ, ÎÇÙ Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³ÝÁ, ȳÉÇÏ Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ, ¹áó»ÝïÝ»ñ гëÙÇÏ ä»ïñáëÛ³ÝÁ, ¶áõñ·»Ý Êáõ¹áÛ³ÝÁ, гÙÉ»ï ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ, гÏáµ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, ²ßáï ´³µ³Ë³ÝÛ³ÝÁ, ²µ·³ñ ²÷ÇÝÛ³ÝÁ, ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ èáõ½³Ýݳ ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ, γñ»Ý ÔáõϳëÛ³ÝÁ, سñÇÝ» ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ  ¨ áõñÇßÝ»ñ:

  ¶ñ³¹³ñ³ÝÁ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉáí ¨ ·Çï³ï»ë³Ï³Ý ³Ùë³·ñ»ñáí: 2011 Ã-ÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ µ³Å³Ýáñ¹³·ñí»É ¿ 19 ³ÝáõÝ Ã»ñà ¨ 51 ³ÝáõÝ ·Çï³ï»ë³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ  3.618.186 ¹ñ³Ù ÁݹѳÝáõñ ·áõÙ³ñáí:

  ´³óÇ í»ñÁ Ãí³ñÏí³ÍÇó ·ñ³¹³ñ³ÝÁ (³Ýí׳ñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí) ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³Ùë³·ñ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µÛáõÉ»ï»ÝÝ»ñ ¿ Ó»éù µ»ñ»É ²ØÜ-Ç ¹»ëå³Ý³ïÝÇó, §îÇ·ñ³Ý ػͦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÉ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

¶ñ³¹³ñ³ÝÇ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ÅÝáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý 685 ¹áÏïáñ³Ï³Ý ¨ ûÏݳÍáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñª Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ·Íáí: ÀÝûñóáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý û·ïí»É ݳ¨ ï³ñµ»ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí 1466 ë»ÕÙ³·ñ»ñÇó: гßí»ïáõ ï³ñáõÙ ³í»É³ó»É ¿ 12 ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, 604 ë»ÕÙ³·Çñ /տարբեր գիտությունների գծով ոչ ՀՊՄՀ-ում պաշտպանված ատենախոսություններ/: ¶ñ³¹³ñ³ÝÝ áõÝÇ 24 ÑݳïÇå, ³í»ÉÇ ù³Ý 6000 ѳ½í³·Ûáõï ·ñù»ñ /³Û¹ ÃíáõÙ 1000-Çó ³í»ÉÇ Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ý³Ë³ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·ñù»ñ éáõë»ñ»Ý É»½íáí/, 769 ݳ˳ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ùë³·ñ»ñ: ø³ñ﻽ݻñÇ ¨ ³ïɳëÝ»ñÇ ÃÇíÁ 10.039 Ùdzíáñ ¿:  

  2011 Ã-Ç ÁÝóóùáõÙ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ »Õ»É ¿ 16.596, áñÇóª  ³ñϳ, Ñ»é³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇ µ³Ï³É³íñdzïÇ ¨ Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ 14.033,  ¹³ë³ËáëÝ»ñ,  ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ,  ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñ,  ѳÛóáñ¹Ý»ñ 1459, ³í³· ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ 380,  ³ÛÉ ´àôÐ-»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ 229, ä³ïíá ¨ ³ÛÉ ÁÝûñóáÕÝ»ñ 495:   

гßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÁ ϳ½Ù»É ¿ 601328 ³Ûó, ïå³·Çñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³óùÁª 2.206.622 Ùdzíáñ: î³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇó ѳٳó³ÝóáõÙ ³ß˳ï»É, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ å³ïñ³ëï»É áõ ë»÷³Ï³Ý ѳëó»ÇÝ Ý³Ù³Ïáí ÷á˳Ýó»É ¿ 10.825 áõë³ÝáÕ:

  ØÇÝ㨠ë»åï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÁ ·áñÍ»É »Ý ÃÇí 1 Ù³ëݳ߻ÝùÇ 7-ñ¹ ѳñÏáõÙ ·ïÝíáÕ ÁÝûñó³ëñ³ÑÁ /60 ÁÝûñóáÕ³Ï³Ý ï»Õ/ ¨ ÑÇÝ Ù³ëݳ߻ÝùÇ 2-ñ¹ ѳñÏáõÙ ·ïÝíáÕ ÁÝûñó³ëñ³ÑÁ /30 ÁÝûñóáÕ³Ï³Ý ï»Õ/:

¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ³ß˳ï³ÝùÇ áñ³ÏÇ áõ ѳëó»³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇçáóÝ»ñáí ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ, ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ Ýáñ ï³ñ³ÍùÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ϳñ¨áñ ù³ÛÉ ¿ñ 2001 Ã-Ç ÑáõÝí³ñÇ 27-ÇÝ ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹áõÙ §Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëÇݦ ѳñóÇ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ùÝݳñÏáõÙÁ:

  гٳÉë³ñ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ëݳíáñ³å»ë é»Ïïáñ, ¹áÏïáñ-åñáý»ëáñ èáõµ»Ý ØÇñ½³Ë³ÝÛ³ÝÇ ·áñÍáõÝ ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ùµ ë»åï»Ùµ»ñ ³ÙëÇÝ ÃÇí 1 Ù³ëݳ߻ÝùÇÝ Ïó³Ï³éáõÛó ýǽÏáõÉï¹³ÑÉÇ×Ç íñ³ ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóí»ó Ýáñ ÁÝûñó³ëñ³ÑÇ Ï³éáõó³å³ïáõÙÝ áõ ϳѳíáñáõÙÁ: ²Ûëï»Õ ëï»ÕÍí»É ¿ ·ñ³å³Ñáó³ÛÇÝ Ù³ë, áõë³ÝáճϳÝ, ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý /·Çï³Ï³Ý/ ÁÝûñó³ëñ³ÑÝ»ñ, ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ µ³½³ /ßáõñç 110 ÁÝûñóáÕ³Ï³Ý ï»Õáí/: Üáñ ÁÝûñó³ëñ³ÑÁ ͳé³Û»Éáõ ¿ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ·áñÍÇÝ: ²Ûëï»Õ »Ý ÷á˳¹ñí»É áõ ¹³ñ³Ï³íáñí»É å³ïÙáõÃÛ³Ý, ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý, Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý, Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý, Çñ³íáõÝùÇ, ÏñáÝÇ, ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý, ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ, ³ñí»ëïÇ, ëåáñïÇ, »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ·ñù»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûñí³ Ù³ÙáõÉÁ: ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 15-Çó ëÏë³Í ³Ûë ÁÝûñó³ëñ³ÑÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠»ñ»ÏáÛ³Ý Å³ÙÁ 20.00 ¨ ûñ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 1000 áõë³ÝáÕÇ /ëñ³ 30 ïáÏáëÁ û·ïíáõÙ ¿ ÇÝï»ñÝ»ï ϳåÇó/:

  ²Ûë ÁÝûñó³ëñ³ÑÁ ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³é³çÇÝ ù³ÛÉÝ ¿ ¨ Çñ ³Ùµ³Õç³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ³Ûëûñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý µáõÑ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·áñÍáÕ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñó³ëñ³ÑÝ ¿:   

  ºñ»ù ѳñϳÝÇ ß»ÝùáõÙ ·ïÝíáÕ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý §ÐäØÐ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ¦, §Ê³ã³ïáõñ ²µáí۳ݦ, §Üáñ ·ñù»ñ¦, §Ð³Ûáó ·ñ³ïåáõÃÛ³Ý 500-³Ù۳Ϧ Ùßï³Ï³Ý óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: §Üáñ ·ñù»ñ¦ óáõó³í³Ñ³Ý³ÏáõÙ ï³ñí³ ÁÝóóùáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ßáõñç ѳñÛáõñ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñϳ۳óí»É ³í»ÉÇ ù³Ý 2200 Ýáñ ·Çñù áõ ³ÛÉ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:

  11 ³ÙëáõÙ ÇÝï»ñÝ»ïáõÙ ·áñÍáÕ mankavarzh.do.am ϳÛù ¿ ³Ûó»É»É ³í»ÉÇ ù³Ý 21000 Ù³ñ¹ ³ß˳ñÑÇ 82 »ñÏñÇó (³Ýó³Í ï³ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÇó ¨ ³ß˳ñÑÇ 69 »ñÏñÝ»ñÇó ·ñ³Ýóí»É ¿ ßáõñç 19000 Ù³ñ¹áõ Ùáõïù): ²Ûë ϳÛùáõÙ ¿ ï»Õ³¹ñí»É ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÐäØÐ-ÇÝ ³éÁÝûñ Ù³Ýϳí³ñųÑá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý 020 Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ϳ½ÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹áÏïáñ³Ï³Ý ¨ ûÏݳÍáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³½¹»ñÁ: ²Ûëï»Õ »Ý ï»Õ³¹ñí»É ÞáÕÇÏ àëϳÝÛ³ÝÇ ¨ гÛÏ ä»ïñáëÛ³ÝÇ ¹áÏïáñ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»ÕÙ³·ñ»ñÁ:

  êï»ÕÍí»É ¨ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ §¶ñùÇ Ã³Ý·³ñ³Ý¦ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ÐäØÐ ³Ýó³Í 89 ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ óáõó³¹ñíáõÙ ¿ §ÐäØÐ-Ý ºñÏñáñ¹ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙáõÙ¦, §ÐäØÐ-Ý ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïáõÙ¦ »ñÏÏáÕÙ ß³ñÅ³Ï³Ý óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ:

  2010 Ã-Ç ÑáõÝí³ñÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó Çñ ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ïå³·ñ»ó ÐäØÐ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñáµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í §ÐÇß³ñÅ³Ý ï³ñ»Ãí»ñ 2010¦ ï»Õ»Ï³ïáõÝ:

  2011 Ã-ÇÝ ïå³·ñ»É ¿ §ÐÇß³ñÅ³Ý ï³ñ»Ãí»ñ 2011¦ ï»Õ»Ï³ïáõÝ, §2010 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦ ï»Õ»Ï³ïáõÝ /ѳٳÝáõÝ ÙÇçáó³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáí/, §2011 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦ տեղեկատուն /ѳٳÝáõÝ ÙÇçáó³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáí/¦ §Ê³ã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÐäØÐ é»ÏïáñÝ»ñÁ¦, §Ø³Ýϳí³ñŦ ûñÃÇ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÁ¦ Ï»Ýë³Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, §²ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ. 1968-2010¦ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏÁ, §²É»ù. å³ïÏ»ñ³·Çñù¦ ³ÉµáÙÁ /ѳٳÝáõÝ Ýϳñã³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ³ñ¹ÛáõÝùáí/: ÐäØÐ 90-³ÙÛ³ÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ¿ å³ïñ³ëïáõÙ §²í³ñï»É »Ý ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÐäØÐ-ݦ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ:  

¶ñ³¹³ñ³ÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-ÇÝ ï³ñÇÝ »½ñ³÷³Ï»ó §2011 Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ÁÝûñóáÕ¦ ѳݹ»ëáí, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ´àôÐ-Ç Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, ¹»Ï³ÝÝ»ñ, ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÝ»ñ, ÍÝáÕÝ»ñ, ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñ, ³ÛÉ ´àôÐ-»ñÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñ, ·ñáÕÝ»ñ, ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ, Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñ: 13 É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ ÝíÇñí»ó ³í»ÉÇ ù³Ý 250 Ùdzíáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ /Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝóÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í 5-³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇ ·ñù»ñ ¨ Ù»Ï ýÇÉÙ/:

  ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ óáõó³ëñ³ÑÇ §òáõó³Ñ³Ý¹»ë³ÛÇݦ å³ïÇÝ ÑáõÝí³ñ-ÝáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ÐäØÐ ·»Õ³ñí»ëïÇ, ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý, ëϽµÝ³Ï³Ý ¨ ѳïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ, ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 5 ³Ýѳï³Ï³Ý ¨ ˳éÁ óáõó³Ñ³Ý¹»ë:            

Ðáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ï³ñ»ÉÇó³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í óáõó³í³Ñ³Ý³ÏáõÙ ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ µ³óí»É »Ý ¸ÙÇïñÇ Ü³½³ñÛ³ÝÇ, ¶»Õ³Ù ꨳÝÇ, ¶¨áñ· ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ, ¶ñÇ·áñ î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ /¶Ç·Ç/, ÞáÕÇÏ àëϳÝÛ³ÝÇ, ¼³µ»É³ ¼áÑñ³µÛ³ÝÇ, Æ·áñ γñ³å»ïÛ³ÝÇ, ²ñÙ»Ý ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ, سùëÇÙ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ, îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝóÇ, γÙë³ñ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ, ì³ñ¹·»ë ÞáÕ»ñÛ³ÝÇ, ìɳ¹ÇÙÇñ γñ³å»ïÛ³ÝÇ, Þ³Ñ»Ý ØÏñïãÛ³ÝÇ, ¶³ñáõß ä»ïñáëÛ³ÝÇ, º¹áõ³ñ¹ Âá÷ãÛ³ÝÇ, èáµ»ñï ²½³ñÛ³ÝÇ, èáõ½³Ý ³¹¨áëÛ³ÝÇ, ì³ã³·³Ý ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ, ²ñÙ³Ý ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÇ, ܳ½ÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, îÇ·ñ³Ý ³ݷ³ÙÛ³ÝÇ, ʳã³ïáõñ γݳ۳ÝÇ, ÚáõñÇ ¸³íÃÛ³ÝÇ, Øáíë»ë ¶áñ·ÇëÛ³ÝÇ Ñáµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: гïáõÏ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ÐÐ µ³Ý³ÏÇ ûñí³, γݳÝó ïáÝÇ, гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý, гÛáó å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇ /¹ñáß, ½ÇݳÝß³Ý/, ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý, ºñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñí³, ÐÐ ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ³éÃÇí: ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ûñí³Ý ÝíÇñí³Í óáõó³¹ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù óáõó³¹ñí»É »Ý Ýñ³Ý ÝíÇñí³Í ÐáíѳÝÝ»ë ÞÇñ³½Ç, êÇÉí³ Î³åáõïÇÏÛ³ÝÇ, ä³ñáõÛñ ꨳÏÇ ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ µÝ³·ñ»ñÁ: î³ñí³ ÁÝóóùáõÙ å³ïñ³ëïí»É ¿ 31 Éáõë³Ýϳñ³ÛÇÝ åɳϳï:

  Գñ³¹³ñ³ÝÁ ѳßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³Ýáõ٠ѳٳ·áñͳÏó»É ¿ ²ØÜ-Ç ¹»ëå³Ý³ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý, ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ, г۳ëï³ÝÇ ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ, г۳ëï³ÝÇ ³·ñá³Ï³¹»ÙdzÛÇ, ´ñÛáõëáíÇ ³Ýí³Ý É»½í³µ³Ý³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ, ²í.Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ù³Õ³ù³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÛÉ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï:

  ¶Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñáí ËÇëï ß³Ñ»Ï³Ý ¿, áñ ÐäØÐ é»Ïïáñ, ¹áÏïáñ-åñáý»ëáñ èáõµ»Ý ØÇñ½³Ë³ÝÛ³ÝÁ ³Ù»ÝûñÛ³ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ å³ÑáõÙ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ½ÇÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÁݹáõÝ»É ¿ Ù»ñ ³é³ç³ñÏÁ, áñáí ³ÙµÇáÝÝ»ñÇÝ ÏÇó ϳµÇÝ»ïÝ»ñÁ å»ïù ¿ ïñí»Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ ¨ ѳٳñí»Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ï³ñ³Íù:

  ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ý 19 ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ, áñáÝóÇó 9-Á áõÝ»Ý ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ:

  ¶ñ³¹³ñ³ÝÁ ѳßí»ïáõ ųٳݳÏáõÙ ³å³Ñáí»É ¿ áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý ¨ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ϳ½ÙÇ ÁÝûñóáÕ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

  Տարվա ընթացքում գրադարանի մասին հաղորդումներ ու հոդվածներ են տպագրել §Հայաստանի Հանրապետություն¦, §Ø³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¦, §ÎñÃáõÃÛáõݦ, §Հայաստան¦, §Ավանգարդ¦, §¼ÇÝíáñ¦, §¼áñ³íÇ·¦  թերթերը, հաղորդումներ են պատրաստել §Երևան¦ հեռուստաընկերությունը, Հայաստանի ռադիոն, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ï³ñ³Í»É §Արմենպրես¦ գործակալությունը, mankavarzh.do.am, tigranhayazn.do.am, http/by.zinvorhx կայքերը: Համալսարանի նախկին շրջանավարտ Մեխակ Մեխակյանի ծննդյան 50-ամյակի առթիվ գրադարանում կազմակերպված միջոցառման տեսագրությունը տեղադրվել է YouTube - ում:

Գրադարանի տնօրեն Տիգրան Պետրոսյանց

Просмотров: 708 | Добавил: tigranhayazn | Рейтинг: 5.0/48
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Մուտք
Օրացուց
«  Февраль 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
Տեսանյութեր
Ֆեյսբուկ
Այցելություն
Արխիվ

Copyright MyCorp © 2023Сделать бесплатный сайт с uCoz